В дзеркалі історії Вівторок, 07.07.2020, 05:15

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Основи теорії права | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Кнопка сайту
Прошу підтримати мій сайт і розмістити кнопку на вашому сайті

Форма входу

Веб сервіси
Конструктор дидактичних ігор classtools.ru
Сервіс для створення ментальних карт Bubbl.us
Сервіс для створення фотоколажів picjoke.net
Сервіс для створення інфографіки easel.ly
Онлайн сервіс для створення опитування Flisty
Генерація тематичних вікторин JeopardyLabs
Інтерактивні дидактичні матеріали LearningApps
Онлайн сервіс- віртуальна дошкаLIno it
Віртуальні екскурсії MapSkip
Віртуальна дошкаWeb Whiteboard
3D презентаціїSlides
Генератор ребусівРебус №1
Генератор кросвордів Фабрика кроссвордов
Генерація хмар зі слів Image chef.
Генератор пазлів flagear

Таблиця . Право: поняття та основні ознаки.

Право це система загальнообов’язкових, формально визнаних правил поведінки, що встановлюються, гарантуються і охороняються державою з метою упорядкування та регулювання суспільних відносин
Ознаки:
1 Право — це не одна норма (норма — у перекладі з грецької означає правило поведінки), а сукупність або система норм
2 Норми права виражають волю панівного класу, який знаходиться при владі, або компроміс класів і соціальних груп чи волю всього народу
3 Норми права встановлюються або санкціонуються (офіційно схвалюються) державою
4 Формальна визначеність права вказує на те, що норми права сформульовані за правилами граматики і формальної логіки і викладені в нормативно-правових актах, а також, складають систему писаного права
5 Норми права регулюють найбільш важливі суспільні відносини з позиції держави і суспільства
6 Норми права є загальнообов’язковими, є єдиною системою приписів, обов’язкових для всього населення, що проживає на території певної держави
7 Норми права охороняються заходами державного примусу у випадку їх порушень або шляхом застосування юридичних санкцій

 Таблиця  Основні види джерел права.

Основні джерела права Правовий звичай Санкціоноване (тобто офіційно схвалене) державою правило поведінки, що склалося в результаті тривалого повторення людьми певних дій
Правовий прецедент Судове чи адміністративне рішення з конкретної юридичної справи, якому надається обов’язкове значення під час вирішення всіх наступних аналогічних справ
Релігійно-правові норми Санкціоновані державою церковні канони (правила) та інші релігійні норми, яким надається загальнообов’язковий характер
Нормативно-правовий акт Письмовий документ компетентного органу держави, у якому закріплено правило поведінки загальнообов’язкового характеру, що забезпечується державою
Нормативно-правовий договір Документ загального характеру, що встановлюється за взаємною домовленістю кількох суб’єктів і забезпечується державою
Міжнародно-правовий акт Документ міжнародного співтовариства, який з санкції держави поширюється на її території

Таблиця.  Основні елементи системи права.

Система права об’єктивно зумовлена внутрішня організація і структура права, яка виражає єдність та узгодженість правових норм і об’єктивний поділ їх на галузі й інститути відповідно до особливостей суспільних відносин
Елементи:
Галузь права Норма права Інститут права
сукупність норм права, які складають відособлену частину системи права і регулюють якісно однорідні суспільні відносини специфічним методом правового регулювання відображене в законах чи інших джерелах права загальнообов’язкове правило поведінки, що є взірцем можливої чи необхідної поведінки та охороняється від порушень заходами державного примусу сукупність правових норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин і становлять частину галузі права

 Таблиця. Коротка характеристика основних галузей права України.

Коротка характеристика основних галузей права України
Конституційне Регулює відносити, які складаються в процесі організації і здійснення державної влади
Адміністративне Регулює відносини, що складаються у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності
Трудове Регулює відносини між працівником і власником (уповноваженим органом) у трудових відносинах
Цивільне Регулює майнові і зв’язані з ними особисті немайнові відносини
Шлюбно-сімейне Регулює шлюбно-сімейні та прирівняні до них відносини
Земельне Регулює відносини, які складаються у процесі використання землі
Фінансове Регулює відносини, що виникають у процесі надходження та розподілу коштів державного бюджету
Екологічне Регулює відносини, які складаються у процесі природокористування
Кримінальне Визначає види суспільно небезпечних діянь (злочинів) і покарання, що застосовуються до осіб, які їх скоїли
Цивільно-процесуальне Регулює відносини, що виникають під час досудового слідства, судового розгляду кримінальних справ, а також винесення і оскарження вироку суду
Виправно-трудове Регулює відносини, що виникають у процесі виконання судових рішень у кримінальних справах
Муніципальне Регулює суспільні відносини з питань функціонування системи місцевого самоврядування

 Таблиця. Норми права: поняття, ознаки.

Норма права це обов’язкове, формально визначене правило поведінки загального характеру, що в установленому порядку приймається, здійснюється та забезпечується відповідними державними органами в межах їх компетенції, спрямоване на регулювання різних сфер суспільних відносин і захист соціальних цінностей шляхом встановлення юридичних прав і обов’язків суб’єктів права і охороняється від порушень заходами державного примусу
Ознаки, що відрізняють норми права від інших соціальних норм
1 Норма права — це таке правило поведінки, яке регулює найбільш важливі суспільні відносини, на відміну від інших соціальних норм
2 Це правило поведінки формулюється у вигляді юридичних прав і обов’язків суб’єктів суспільних відносин
3 Норма права — це формально визначене правило поведінки, яке зафіксоване в нормативно-правовому акті за законами формальної логіки і граматики
4 Норма права — це правило поведінки, яке охороняється державною владою від порушень, а у випадку порушень держава застосовує юридичні санкції
5 Це правило поведінки встановлене або санкціоноване державою чи її окремими органами і має офіційний характер на відміну від інших правил поведінки
6 Ці правила поведінки можуть змінюватись або відмінятись тими державними органами, які їх приймали (видавали) або вищестоящими органами
7 Норма права є загальнообов’язковою для виконання всім населенням і посадовими особами державних органів

 Таблиця. Структура норми права.

Структура норми права внутрішня будова норми права, що виявляється у взаємодії її основних структурних частин (елементів)
Елементи:
Гіпотеза

(передбачення)

Така частина (елемент) норми права, що вказує на конкретні життєві обставини чи умови, з настанням яких виникають права і обов’язки, юридичні факти і правовідносини
Диспозиція

(розпорядження)

Така частина (елемент) норми права, що вказує на саме правила поведінки — права та обов’язки учасників правовідносин
Санкція

(стягнення)

Така частина (елемент) норми права, яка визначає міру державного впливу (заходи державного примусу), що застосовуються до порушника прав та норм обов’язків, передбачених диспозицією норми

 Таблиця. Система права і система законодавства.

Система права Система законодавства
Об’єктивно зумовлена внутрішня організація і структура (будова) права, яка виражає єдність і узгодженість правових норм та об’єктивний поділ їх на галузі та інститути залежно від особливостей суспільних відносин Сукупність законів і підзаконних нормативних актів, які виражають зміст правових норм, принципів, декларацій і спрямовані на регулювання неоднорідної сукупності суспільних відносин
Відмінності
Первинним елементом є норма права Первинним елементом є нормативний (законодавчий) акт
За об’ємом матеріалу, система права вужча від системи законодавства, оскільки вона включає лише норми права За об’ємом матеріалу, законодавство ширше системи права, оскільки воно включає, крім норм права, правові поняття, завдання, цілі і мотиви прийняття нормативних актів, програмні положення, декларації, які не входять у систему права
Внутрішня структура системи права включає галузі, інститути та норми права Внутрішня структура системи законодавства включає галузі законодавства, нормативні інститути та нормативні приписи
Система права виходить тільки із галузей та інститутів права Система законодавства не співпадає з галузями і інститутами системи права, оскільки вона включає норми різних галузей права і виконує потреби державного управління, потреби громадянського суспільства

Таблиця. Способи систематизації законодавства (нормативно-правових актів).

Способи систематизації законодавства
Кодифікація Інкорпорація Консолідація
Спосіб систематизації законодавства (нормативно-правових актів), забезпечення його системності й узгодженості, який полягає у зміні змісту правового регулювання суспільних відносин Спосіб систематизації законодавства (нормативно-правових актів), який полягає в об’єднанні актів у збірники чи зібрання, розташування їх у певному порядку (за певним критерієм) без зміни змісту правового регулювання суспільних відносин Спосіб систематизації законодавства (нормативно-правових актів), у процесі якого всі нормативні положення раніше прийнятих актів об’єднуються в єдиному новому документі без зміни змісту правового регулювання суспільних відносин

Таблиця . Структура правовідносин.

Термін Визначення
Правовідносини врегульовані нормами права суспільні відносини, у ході яких їхні учасники реалізують свої суб’єктивні права і виконують юридичні обов’язки

 

Суб’єкти Об’єкти Зміни
Учасники правових відносин, які мають суб’єктивні права та юридичні обов’язки Те, на що направлені інтереси суб’єктів, з приводу чого вони вступають у правові відносини Визначені законом суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників правовідносин

 Таблиця  Суб’єкти правовідносин.

Суб’єкти правовідносин
Фізичні особи Юридичні особи
люди, які залежно від свого правового статусу виступають як:
  • громадяни;
  • іноземці;
  • особи без громадянства;
  • особи з подвійним громадянством
організації, що створені та зареєстровані у визначеному законом порядку і можуть бути самостійними учасниками правовідносин.

Бувають колективні і індивідуальні.

Колективні суб’єкти:

  • держава;
  • державні організації і установи;
  • громадські об’єднання;
  • територіальні громади;
  • релігійні організації;
  • промислові підприємства

Таблиця.  Правосуб’єктність.

Правоздатність Дієздатність Деліктоздатність
Визнана державою загальна можливість мати передбачені законом права бути їх носієм Здатність особи своїми діями реалізувати свої права та обов’язки Здатність нести юридичну відповідальність за скоєнні правопорушення

 Таблиця.  Види об’єктів правовідносин.

Об’єкти правовідносин — це все те, з приводу чого вони виникають, на що спрямовано дії сторін, що складає предмет їх інтересів

Об’єкти правовідносин — це матеріальні й нематеріальні блага, з приводу яких суб’єкти вступають у правовідносини, здійснюють свої суб’єктивні юридичні права і суб’єктивні юридичні обов’язки

Види об’єктів правовідносин Приклади
Предмети матеріального світу Засоби виробництва, предмети споживання, цінні речі
Послуги Виконання робіт, зумовлених договором
Продукти духовної та інтелектуальної творчості Твори живопису, музики, літератури, кіно, інші результати інтелектуальної діяльності
Цінні папери, офіційні документи Паспорти, дипломи, гроші, лотерейні білети, акції
Особисті немайнові блага Життя, здоров’я, честь, гідність, права і свободи

 

Пошук

Час

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Друзі сайту
HISTORY11 Помощь блогеру


Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz