В дзеркалі історії Вівторок, 07.07.2020, 07:06

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Основи теорії держави | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Кнопка сайту
Прошу підтримати мій сайт і розмістити кнопку на вашому сайті

Форма входу

Веб сервіси
Конструктор дидактичних ігор classtools.ru
Сервіс для створення ментальних карт Bubbl.us
Сервіс для створення фотоколажів picjoke.net
Сервіс для створення інфографіки easel.ly
Онлайн сервіс для створення опитування Flisty
Генерація тематичних вікторин JeopardyLabs
Інтерактивні дидактичні матеріали LearningApps
Онлайн сервіс- віртуальна дошкаLIno it
Віртуальні екскурсії MapSkip
Віртуальна дошкаWeb Whiteboard
3D презентаціїSlides
Генератор ребусівРебус №1
Генератор кросвордів Фабрика кроссвордов
Генерація хмар зі слів Image chef.
Генератор пазлів flagear

Таблиця. Причини виникнення держави і права.

Основні причини виникнення держави і права
Економічні це умови розвитку економічної системи, що спричинили необхідність державно-правової регламентації економічних відносин
 • поява приватної власності;
 • внутрішньо родова нерівність;
 • три поділи праці;
 • поява надлишкового продукту
Політичні це умови, що визначили необхідність вдосконалення владних повноважень
 • неможливість існування родоплемінної організації суспільства за нових історичних умов;
 • поява соціальних груп з різноманітними інтересами та потребами у новому способі влади з удосконаленим апаратом і можливістю здійснювати примус
Соціальні це умови, спричинились ускладненням відносин між людьми
 • ліквідація общинного колективізму;
 • поява соціальних суперечностей;
 • упорядкування відносин між людьми
Психологічні це умови, що визначили особливості розвитку психіки та свідомості людини
 • усвідомлення таких понять, як права та обов’язки;
 • поява відчуття провини
Культурні це умови, що визначилися рівнем духовного розвитку суспільства
 • необхідність управління суспільством більш цивілізованими методами;
 • поява релігії;
 • поява письма, освіти, науки

Таблиця . Основні теорії походження держави і права.

Назва теорії Сутність теорії Представники
Теологічна пояснює походження держави і права Божою волею, процес виникнення і розвитку держави і права є аналогічним процесу створення Богом світу А. Блаженний (354–340) — його праця «Про град Божий»; Ф. Аквінський (1225–1274) — його праця «Про правління правителів»
Патріархальна доводить, що виникнення держави і права є результатом розвитку сім’ї, зокрема батьківської (патріархальної) влади Платон (427–347) — його праці «Держава» і «закони»; Аристотель, Жан Боден, Микола Михайловський, Генрих Мен
Договірна доводить, що походження держави і права є результатом укладення угоди між людьми і усвідомлення ними своїх прав, потреб та інтересів Епікур, Протагор, Лукрецій Кар, Гуґо Ґроцій, Спіноза, Дж. Локк, Томас Гоббс, Жан-Жак Руссо, Олександр Радищев
Органічна ототожнює виникнення, будову і функції держави з виникненням, будовою і функціями живого організму Герберт Спенсер (1820–1903) — його праця «Система синтетичної філософії»
Економічна доводить, що держава і право виникли внаслідок дій об’єктивних процесів економічного розвитку суспільства Карл Маркс, В. І. Ленін, Фрідріх Енгельс — його праця «Походження сім’ї, приватної власності і держави»
Психологічна пояснює виникнення держави і права особливими властивостями людської психіки — потребою людей жити в організованому суспільстві Лев Петражинський, Габріель Тард — його праця «Суспільна думка і натовп»
Насильства пояснює виникнення держави і права застосуванням зовнішнього або внутрішнього насильства одних людей над іншими Людвіг Гумплович, Карл Каутський, Ф. Опенгеймер, Євген Дюрінг
Демографічна стверджує, що населення збільшується у геометричній прогресії, а засоби існування — в арифметичній, і тому держава необхідна, щоб примусово спрямовувати суспільство шляхом регламентації поведінки населення Г. Р. Мальтус
Сакральна доводить, що влада має магічне походження. Першими носіями влади були маги, жерці, чаклуни, боги Д. Фрейзер
Географічного детермінізму вважає, що географічні особливості певної території є основним фактором виникнення на цій території відповідних держав Монтеск’є — його праця «Дух законов»
Гідравлічна ґрунтується на факті, що перші держави з’явилися на берегах великих річок, населення мало боротися з повенями, вирішувати проблему зрошення землі. Для вирішення цих питань і була потрібна рання державність К. Віттфогель
Дифузійна вважає, що держава є результатом передачі досвіду управління від одних народів до інших Гренбер

Таблиця . Суверенітет держави.

Суверенітет держави — це політико-правова властивість державної влади, означає верховенство, повноту і неподільність влади держави в межах її території та незалежність і рівноправність у міжнародних відносинах
Основні ознаки державного суверенітету Верховенство Відсутність іншої суспільної влади на території країни, вищої за державну
Незалежність Можливість самостійно приймати рішення всередині країни і зовні за умови дотримання приписів міжнародного права і національного законодавства
Самостійність Державна влада не залежить від волі будь-яких інших організацій, окремих осіб чи інших суспільств
Неподільність (або єдність) Єдність влади в цілому і лише функціональний її поділ на гілки влади
Повнота Поширення державної влади на всі сфери державного життя і на все населення країни
Рівноправність у зовнішніх відносинах Наявність у міжнародних відносинах таких само прав і обов’язків, як і в інших держав
Гарантії державного суверенітету Це умови та засоби, за допомогою яких забезпечується державний суверенітет, а саме Волевиявлення народу, який бажає щоб держава була суверенною
Спроможність економічного потенціалу держави
Військова могутність, спрямована на захист країни від зовнішньої агресії
Міжнародне визнання суверенітету держави

Таблиця. Форма державного правління.

Форма державного правління — це елемент форми держави, що відображає певний порядок (процес) утворення та організації вищих органів державної влади
Характеризує
Структуру вищих органів державної влади Порядок утворення вищих органів державної влади Розподіл повноважень між вищими органами державної влади Принципи взаємодії державно-владних структур у процесі здійснення ними повноважень

 

Форма державного правління Характеристика Різновиди
Монархія форма правління, за якої вища влада у державі цілком або частково належить однієї особі — монарху і, як правило, переходить у спадок найближчим родичам (спадкова монархія)
 • необмежені (абсолютні);
 • обмежені (дуалістичні і парламентарні)
Республіка форма правління, за якої вища влада здійснюється виборним колегіальним органом — парламентом, який обирається населенням країни на певний строк, а значну роль у здійсненні владних повноважень відіграють президент та уряд, які разом із парламентом беруть участь у здійсненні державної влади
 • парламентська;
 • президентська;
 • змішана (президентсько-парламентська або парламентсько-президентська)

Таблиця. Форма державного устрою

Різновиди:
Унітарна держава Федеративна держава Конфедеративна держава
Це єдина централізована держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають ознак суверенітету Це союзна держава, що складається з територій — суб’єктів федерації, які мають обмежений суверенітет Це союз держав, які на основі договору об’єднані для досягнення певних цілей одним або декількома органами (наприклад, військовими) при збереженні в інших питаннях повного суверенітету

Таблиця. Форма державного (політичного) режиму.

Демократичний режим Антидемократичний режим
Стан політичного життя, за якого державна влада здійснюється на основі принципів широкої і реальної участі громадян та їх об’єднань у формуванні державної політики, утворенні та діяльності органів держави, дотриманні основних прав і свобод людини і громадянина Стан політичного життя, за якого державна влада значно обмежується, а то й зовсім усуваються можливості реального впливу громадян та їх об єднань на управління державою, обмежуються чи порушуються основні права і свободи людини і громадянина, влада зосереджується в руках неконтрольованої народом групи осіб або однієї особи
Антидемократичний режим
Тоталітарний режим Авторитарний режим Тиранія Теократія Охлократія
Сукупність засобів, методів, способів здійснення політичної влади, за якої вона прагне контролювати всі сфери суспільного життя і повністю підкорити людину Система організації політичної влади, при якій одна особо чи група осіб монопольно здійснює владу за мінімальної участі народу Встановлюється й утримується шляхом насильства Влада перебуває в руках духовенства Влада натовпу

Таблиця.   Громадянське суспільство.

Громадське суспільство це історична форма життєдіяльності людей, яка є сукупністю приватних відносин (економічних, соціальних, культурних) між вільними індивідами, що виникають у процесі їхньої діяльності для задоволення історично обумовлених особистих інтересів і потреб
Характерні риси:
1 Визнання людини, її життя і здоров’я, честі й гідності, недоторканності й безпеки найвищою соціальною цінністю
2 Утвердження і забезпечення прав і свобод людини
3 Пріоритет суспільства над державою, яка існує насамперед як регулятор суспільних відносин і гарант здійснення прав особи
4 Подолання відчуження людини від засобів виробництва, знарядь праці і результатів своєї трудової діяльності
5 Забезпечення економічної свободи громадян та їх об’єднань
6 Наявність плюралізму (багатоманітності) в усіх сферах матеріального і духовного життя
7 Надійна, якісна система соціального захисту особи
8 Ідеологічна та політична свобода особистості, врахування та забезпечення здійснення різноманітних інтересів індивідів і соціальних груп
Пошук

Час

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Друзі сайту
HISTORY11 Помощь блогеру


Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz