В дзеркалі історії Вівторок, 07.07.2020, 06:15

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Фінансове право | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Кнопка сайту
Прошу підтримати мій сайт і розмістити кнопку на вашому сайті

Форма входу

Веб сервіси
Конструктор дидактичних ігор classtools.ru
Сервіс для створення ментальних карт Bubbl.us
Сервіс для створення фотоколажів picjoke.net
Сервіс для створення інфографіки easel.ly
Онлайн сервіс для створення опитування Flisty
Генерація тематичних вікторин JeopardyLabs
Інтерактивні дидактичні матеріали LearningApps
Онлайн сервіс- віртуальна дошкаLIno it
Віртуальні екскурсії MapSkip
Віртуальна дошкаWeb Whiteboard
3D презентаціїSlides
Генератор ребусівРебус №1
Генератор кросвордів Фабрика кроссвордов
Генерація хмар зі слів Image chef.
Генератор пазлів flagear

Таблиця  Фінансове право.

Фінансове право — сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у процесі зібрання, розподілу та використання органами державної влади та органами місцевого самоврядування коштів із метою забезпечення виконання покладених на ці органи завдань

Система фінансового права включає:

Бюджетне право

Податкове право

Банківське право

Предмет регулювання:

1

Бюджетна система України, порядок доходів та видатків

2

Порядок підготовки, прийняття і виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів

3

Система оподаткування

4

Засади створення фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків

5

Порядок державного фінансування і кредитування

6

Статус національної валюти, а також статуси іноземних валют на території України

7

Порядок випуску та обігу державних цінних паперів

       

 

Таблиця  Фінансові правовідносини: поняття, структура, особливості. 

Фінансові правовідносини — врегульовані нормами фінансового права суспільні відносини, учасники яких є носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, що виникають у процесі здійснення фінансової діяльності держави

Структура фінансових відносин:

Суб’єкти

 • держава в цілому або уповноважені нею фінансові органи та кредитні установи, які реалізують у цих відносинах свої владні повноваження;
 • фізичні та юридичні особи, що є джерелом накопичення державних коштів через податкові правовідносини

Об’єкти

гроші або грошові зобов’язання у зв’язку з утворенням, розподілом та використанням централізованих чи децентралізованих фондів коштів (фінансових ресурсів)

Зміст

 • діяльність уповноважених державних органів щодо створення, розподілу та використання державних коштів та здійснення контролю за додержанням законності в цій сфері;
 • через матеріальні правовідносини реалізуються права та обов’язки суб’єктів з отримання, розподілу та використання фінансових ресурсів;
 • через процесуальні правовідносини відбувається отримання державою у своє розпорядження фінансових ресурсів, їх розподіл та використання

Юридичний факт

юридичні акти (закони або інші нормативні акти), якими визначаються права та обов’язки суб’єктів, що викликають виникнення, зміну та припинення фінансових правовідносин

Особливості

 • вони мають публічний та імперативний характер;
 • вони є юридичною формою виявлення та закріплення фінансових відносин;
 • вони мають державно-владний та майновий характер;
 • вони побудовані на принципі нерівності сторін

 

Таблиця  Джерела фінансового права.

 1. Конституція України

Встановлює обов’язок щодо сплати податків і зборів у порядку та розмірах, встановлених законодавством (ст. 67)

Закріплює регулювання відносин у сфері бюджету, податків, грошової системи виключно законами України (ст. 92 ч. 2)

Визначає принципи побудови бюджетної системи України (ст. 95)

Встановлює бюджетний період (ст. 96)

Визначає компетенцію Рахункової палати України (ст. 98)

Визначає компетенцію у сфері фінансової діяльності Кабінету Міністрів України як вищого органу в системі органів виконавчої влади (ст. 116, 117), компетенцію місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування (ст. 142, 143)

 1. Бюджетний кодекс України
 2. Закони України

«Про систему оподаткування»

«Про Рахункову палату»

«Про Державну податкову службу в Україні»

«Про банки і банківську діяльність» тощо

 

Таблиця  Бюджет: поняття та складові частини.

Бюджет — формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Затверджується Верховною Радою України і набуває сили закону, який у грошовій формі покладає на державні органи обов’язки з мобілізації коштів та надає повноваження на їх витрачення.

За своєю суттю бюджет — затверджений в установленому порядку розпис:

доходів

видатків

усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансфери, дарунки, гранти)

кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум

Складові бюджету

Загальний фонд бюджету

Спеціальний фонд бюджету

Усі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду

Бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень

Усі витрати бюджету за рахунок надходження до загального фонду бюджету

Гранти або дарунки, одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету

Фінансування загального фонду бюджету

Різниця між доходами і видатками спеціального фонду бюджету

 

Таблиця. Бюджетна система України.

Бюджетна система України — сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права

Бюджетна система України складається з:

Державного бюджету

Місцевих бюджетів

Бюджет АРК, області, районі бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування

Бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань

Показники зведеного бюджету України

 • Державного бюджету України;
 • зведеного бюджету Автономної Республіки Крим;
 • включає показники бюджету АРК, зведених бюджетів її районів та бюджетів міст республіканського значення;
 • зведених бюджетів областе;
 • включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів міст обласного значення цієї області;
 • зведений бюджет району включає показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських бюджетів цього району;
 • зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу;
 • зведений бюджетів Києва і Севастополя

Бюджетна система України ґрунтується на принципах

 • єдності;
 • збалансованості;
 • самостійності;
 • повноти;
 • обґрунтованості;
 • ефективності;
 • субсидіарності;
 • цільового використання бюджетних коштів;
 • справедливості і неупередженості;
 • публічності та прозорості;
 • відповідальності учасників бюджетного процесу

 Таблиця. Бюджетний процес та його учасники.

Бюджетний процес — регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України

Стадії бюджетного процесу

1

Складання проектів бюджетів

2

Розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети

3

Виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети

4

Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється

Фінансовий контроль і аудит

Оцінка ефективності використання бюджетних коштів

Бюджетні повноваження

 • Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями.
 • Бюджетними повноваженнями визнаються права і обов’язки учасників бюджетних правовідносин.
 • Контроль за додержанням бюджетного законодавства здійснюють: Верховна Рада України; Комітет Верховної Ради України з питань бюджету; Рахункова палата; Міністерство фінансів України; Державне казначейство України; органи Державної контрольно-ревізійної служби України; органи влади АРК; місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування
     

Таблиця . Податкова політика України: загальна характеристика. 

Податкова політика в Україні — діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у галузі встановлення та збирання податків і зборів (обов’язкових платежів), яка реалізується через визначення:

1

платників податків та інших обов’язкових платежів

2

об’єктів оподаткування і ставок податків

3

видів податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що справляються на території України

4

місцевих податків, зборів та інших обов’язкових платежів

5

основних принципів надання пільг і звільнення від оподаткування

Засадами податкової політики в Україні є:

1

стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності

2

обов’язковість сплати податків та інших обов’язкових платежів

3

рівнозначність і пропорційність

4

рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації

5

соціальна справедливість

6

стабільність

7

економічна обґрунтованість

8

рівномірність сплати

9

компенсації

10

єдиний підхід

11

доступність

Відповідно до Конституції України:

усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порідку, встановленому законом

кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом

     

 

Таблиця. Основні ознаки та функції податків.

Податок — обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або до державного цільового фонду, здійснюваний платниками в порядку й на умовах, визначених законодавчими актами про оподаткування  

 

Основні ознаки:

 

 

1

примусовість і обов’язковість, тобто відсутність у платника вибору (платити чи не платити) і встановлення відповідальності за ухилення від сплати податку

2

безоплатність, тобто спрямованість коштів від платника до держави, відсутність зустрічних зобов’язань з боку держави

3

безумовність, тобто сплата податку без виконання будь-яких дій з боку держави

4

нецільовий характер, відсутність чітких вказівок щодо напрямів використання надходжень від податку

5

розподіл коштів від конкретних податків між бюджетами різних рівнів і державними цільовими фондами

6

безповоротність, тобто кошти, сплачені у вигляді податків, не повертаються до платників

 

Основні функції

 

 

1

фіскальна

наповнення бюджетів усіх рівнів

2

контрольна

перевірка ефективності функціонування податкової системи

3

розподільча

розподіл частини національного доходу за різними галузями задоволення суспільних потреб

4

регулююча

забезпечення стимулювання одних галузей суспільного виробництва та стримування інших

           

 

Таблиця. Види податків. 

Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі)

встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території України

1

податок на додану вартість

2

акцизний збір

3

податок на прибуток підприємств

4

податок на доходи фізичних осіб

5

мито

6

державне мито

7

податок на нерухоме майно (нерухомість)

8

плата (податок) за землю

9

ренті платежі

10

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів

11

податок на промисел

12

збір на геологорозвідувальні роботи

13

збір на спеціальне використання природних ресурсів

14

збір за забруднення навколишнього природного середовища

15

збір до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

16

збір на обов’язкове соціальне страхування

17

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування тощо

Місцеві податки і збори (обов’язкові платежі)

встановлюються сільськими, селищними, міськими радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законами України

1

податок з реклами

2

комунальний податок

3

готельний збір

4

збір за паркування автотранспорту

5

ринковий збір

6

збір на видачу ордера на квартиру

7

курортний збір

8

збір на участь у бігах на іподромі

9

збір за виграш на бігах на іподромі

10

збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

11

збір за право використання місцевої символіки

12

збір за право проведення кіно- і телезйомок

13

збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотереї

14

збір за проїзд на території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон

15

збір на видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг

16

збір з власників собак

17

екскурсійно-туристичний збір

 

Таблиця. Права, обов’язки та відповідальність платників податків.

Обов’язки платників податків

1

Вести бухгалтерський облік і складати звітність про фінансово-господарську діяльність та зберігати її у терміни, визначені законом

2

Подавати до податкових органів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи й відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів

3

У визначені законом терміни сплачувати належні суми податків і зборів

4

Допускати посадових осіб податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів та для перевірок із питань обчислення і сплати податків

5

Давати письмові пояснення з усіх питань, що виникають під час перевірки

6

Підписати акт про проведення перевірки

7

Виконувати вимоги щодо усунення порушень

Права платників податків

1

Подавати державним податковим органам документи, що підтверджують їх право на пільги з оподаткування

2

Ознайомлюватися з актами перевірок і одержувати їхні копії

3

Оскаржувати рішення та дії державних податкових органів і посадових осіб

Відповідальність платників податків

1

Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів тягне кримінальну відповідальність (ст. 212 КК України)

2

Несплата чи неповна сплата до бюджетів суб’єктами господарської діяльності обов’язкових платежів, залежно від того, умисно чи з необережності вона допущена, тягне за собою:

а) застосування штрафних санкцій (штрафу), що накладаються контролюючими органами у разі виявлення самого факту несплати (сплати у не повному обсязі) податку, збору, іншого обов’язкового платежу;

б) сплату пені за несвоєчасне погашення податкового зобов’язання (податку, збору, іншого обов’язкового платежу);

в) адміністративну чи кримінальну відповідальність осіб, винних в умисному ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Пошук

Час

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Друзі сайту
HISTORY11 Помощь блогеру


Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz